profesor Mgr. Ladislav Holásek

23. december 1929

Dolné Rykynčice

je dirigent – zbormajster, s menom ktorého sa priam neoddeliteľne spája nielen história renomovaných slovenských vokálnych telies, ale tiež výnimočne bohaté interpretačné skúsenosti ako aj široký repertoárový záber.

Na Konzervatóriu v Bratislave Ladislav Holásek absolvoval odbor hry na klavíri. Na toto štúdium nadviazal na novozaloženej Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde študoval u Frica Kafendu a po jeho odchode v štúdiu pokračoval u Štefana Németha – Šamorínskeho.

Po jeho úspešnom ukončení sa v roku 1955 stal Ladislav Holásek najskôr korepetítorom Miešaného zboru Československého rozhlasu. Na tomto poste zotrval aj po začlenení zboru do Slovenskej filharmónie. Práca korepetítora a aj priama konfrontácia s poslaním profesie dirigenta sa pre Ladislava Holáska stali kľúčovými a priviedli ho práve k dirigovaniu, ktoré sa neskôr stalo ťažiskom jeho umeleckej činnosti. V rokoch 1963 – 1967 si preto doplnil vzdelanie na VŠMU u Ľudovíta Rajtera v odbore dirigovanie zboru a orchestra.

Slovenskí madrigalisti

Významnú kapitolu v umeleckom pôsobení Ladislava Holáska predstavuje obdobie 1964-1989 s komorným vokálnym súborom Slovenskí madrigalisti. Vzhľadom na komornú zostavu súboru sa východiskom stali skladby renesančných, barokových, či romantických autorov. Ladislav Holásek sa venoval aj štúdiu starej slovenskej hudby a aj v spolupráci s muzikológmi objavil viacero doposiaľ nepoznaných diel, ktoré so súborom uvádzal v premiérovom naštudovaní. Veľmi ho zaujala vokálna komorná tvorba 20. storočia, z ktorej viacero diel zaradil do repertoáru. Jeho cieľavedomosť a dôslednosť hudobného naštudovania inšpirovali slovenských skladateľov k tvorbe interpretačne náročných diel, z ktorých mnohé boli písané priamo telesu a ním boli aj uvádzane v premiére. Popri a cappella tvorbe madrigalisti interpretovali aj diela s komorným orchestrálnym sprievodom pod názvom Collegium musicum Bratislava, čo rozširovalo možnosti premiérového uvádzania pôvodných slovenských diel. Ďalším pôsobiskom Ladislava Holáska sa stala Opera SND, kde zastával v rokoch 1969 – 1992 post hlavného zbormajstra. So zborom Opery SND úspešne naštudoval viac než 80 operných titulov zahraničných, aj slovenských autorov. Ladislav Holásek tiež inicioval vznik dodnes fungujúceho Externého zboru SND, pôvodne pod názvom Štúdio SND.

SZMB

V roku 1977 prevzal Ladislav Holásek po Antonovi Kállayovi (1971 – 1976) a Valentinovi Iljinovi (1976 – 1977) vedenie Speváckeho zboru mesta Bratislavy. Dirigent aj rámci tohto telesa postupne vyformoval široký repertoár, zahŕňajúci aj domácu či zahraničnú a cappella tvorbu rôznych štýlových období, ale najmä vokálno-inštrumentálne diela slovenskej i svetovej tvorby, hlavne omše, kantáty, oratória i opery. V Slovenskom rozhlase a v Slovenskej talevízii nahral zo zborom desiatky a’ cappella diel slovenských a zahraničných hudobných skladateľov. V spolupráci s významnými slovenskými a zahraničnými dirigentami a orchestrami uviedol viac ako stotridsať vokálno-inštrumentálnych diel v mnohých krajinách Európy. Zásluhou vysokého umeleckého majstrovstva L.Holáska a zboru, náročnosti repertoáru a popredným umiestneniam na medzinárodných festivalech, sa Spevácky zbor mesta Bratislavy zaradil medzi špičkových reprezentantov zborovej scény nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Pedagóg

Popri umeleckom pôsobení sa Ladislav Holásek venoval aj pedagogickej práci. V rokoch 1958 – 1961 externe vyučoval hru na klavíri na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Na Konzervatóriu v Bratislave bol v rokoch 1971 – 1973 externým pedagógom odboru zborový spev. V roku 1974 začal externe pôsobiť na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na katedre skladby a dirigovania, kde vyučoval dirigovanie zboru a sluchovú analýzu. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vyučoval v rokoch 1992 –2004 a zároveň viedol Akademický dievčenský spevácky zbor. Na slovenskej umeleckej scéne pôsobí Ladislav Holásek už desaťročia. V ich priebehu sa vždy usiloval o dosiahnutie precíznej interpretácie, ktorú popri zvládnutí technickej stránky oceňovala aj odborná kritika. Za umelecký prínos získal Ladislav Holásek viaceré ocenenia a vyznamenania. viacerými vyznamenaniami.